OK1RCX

Diplom

For english see below...

V rámci letošní cykloexpedice bude možnost získat diplom "Bývalé RZ PVOS Československa" 

Během cykloexpedice budeme vysílat celkem z pěti R.Z. a to: ZDEJCINA, BRATRONICE,  
PODLEŠÍN (velitelství PVOS), PŘELÍC a KAČICE. Ze základen budeme vysílat na KV i VKV
pásmech. Na KV převážně v pásmu 7 MHz a v podvečer i na 3,5 MHz provozem CW i SSB,
na VKV převážně FM provozem. Provozy CW, SSB, FM nebudou vůdči sobě nijak
zvýhodňovány. Z raketových základen bude pracovat pouze cykloexpediční klubová stn.
OK1RCX, a body do diplomu pouze s touto stanicí. Zájemce o diplom musí nastřádat
celkem 500 bodů a to za těchto podmínek.

QSO z rak. Základny 50 bodů možno získat 250 bodů
QSO z aktivací (sota,-okff,-wca,cca,-rozhledny 10 bodů možno získat 400 bodů
QSO s mobilní stanicí, budou dvě 10 bodů možno získat 140 bodů
QSO s cykloexpediční stanicí v průběhu etapy a v cíli etapy, mimo aktivace 20 bodů možno získat 200 bodů
Celkem za cykloexpedici lze získat 990 bodů.

Prvé tři stn. s nějvětším počtem bodů získají k diplomu ještě pohár. Při shodě bodů na
prvých místech bude rozhodovat větší počet telegrafních spojení. Soutěžící stanice bude předávat kód: RS(T) a QTH (nebo lokátor). Expediční stanice bude předávat: RS(T) a QTH nebo NR oblasti.

QSO z RZ: Máli stanice více QSO z jedné základny, započítá si pouze jedno, tj.50 bodů
QSO z aktivací: Máli stanice více QSO z jedné aktivace, započítá si pouze jedno, tj.10 bodů
QSO s mobilní st.: pouze jedno QSO/jedna etapa/s více stanicemi.
QSO s cykloexpediční st.: pouze jedno QSO/jedna etapa/s více stanicemi.

Diplom bude vydáván pouze v elektronické podobě. Stanice, které splní podmínky si o
diplom požádají formou e-mailu na adresu vyhodnocovatele s vypočítaným výsledkem. 
V žádosti musí být uvedena značka, počet získaných bodů a čestné prohlášení a e-mail.
Žádost o diplom musí být odeslána do deseti dnů po skončení cykloexpedice.
Poháry pro tři nejůspěšnější stanice mohou být předány po domluvě v Holicích.

Adresa pro žádost o diplom: ok1frt (AT) volny.cz

Diplom OK1RCX 2016

The Former Czechoslovak Missile Bases Award

It will be possible to obtain this award within this year´s Bicycle Expedition. We are going to be QRV from five ex Missile Bases (MB), namely ZDECINA, BRATRONICE, PODLEŠÍN (headquarters), PŘELÍC and KAČICE. We will use both HF an VHF bands. On HF we prefer 7 MHz, later on at evenings also 3,5 MHz, CW and SSB, on VHF we will mostly use FM. No mode (CW, SSB, FM) will be privileged. Points for the award will be valid only for QSOs with the Cyclo Expedition club station OK1RCX, the only one QRV from the Missile Bases. Those interested must obtain altogether 500 poins as follows:  

1. QSO with ex Missile Base – 50 points. There are maximum 250 points.
2. When activating SOTA, OKFF, WCA, CCA,  Observation towers, a QSO counts 10 points. Maximum 400 points.
3. QSO with a mobile station, 10 points. We plan to activate two such stations. Maximum 140 points.
4. QSO with a Cyclo expedition station during a stage and within its finish, 20 points except an activation. Maximum 200 points. There is a maximum of 990 points throughout the whole Cyclo Expedition.

The first three stations with the highest score will be awarded a Cup in addition to the award. In case of an equal score, a number of CW QSOs will be decisive.

Participants must exchange RS(T) and QTH (or locator), expedition stations exchange RS(T) and QTH or  the number of a region.

QSO with MB: In case of more QSOs with a certain MB, only one QSO counts, e.i. 50 points.
QSO from activation: In case of more QSOs from a certain activation, only one QSO counts, e.i. 10 points.
QSO with a mobile stn: only one QSO/ one stage/ with more stations.
QSO with an expedition stn: only one QSO/ one stage/ with more stations.

Electronic awards will only be available. Those who meet the conditions send their requests including calculated results by an email to the issuer address. The request must contain a callsign, number of points reached, declaration and an email and must be sent off within 10 days following the end of the expedition. The Cups for the three most succesfull stations may be awarded at the Holice Rally, if agreed on before.

Send your requests to: ok1frt (AT) volny.cz